Положение о конфиденциальности, коммерческой тайне и порядке доступа к публичной информации» действующего на коммунальном предприятии «Центр обращения с животными»

КП «Центр поводження з тваринами»Публічна інформація

Коммунальное предприятие “ Центр обращения с животными”

П Р И К А З № 12
г.Харьков. от 25 мая 2011 г.

С целью защиты информации, представляющей коммерческую и производственную тайну предприятия от несанкционированного разглашения и использования ее конкурирующими, недоброжелательно настроенными и иными посторонними организациями и отдельными гражданами в своих целях, во избежание причинения предприятию материального и морального вреда, и в связи со вступлением в силу Закона Украины «О доступе к публичной информации»

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Утвердить «Положение о конфиденциальности, коммерческой тайне и порядке доступа к публичной информации» действующего на коммунальном предприятии «Центр обращения с животными».
 2. Всем без исключения сотрудникам предприятия строго исполнять требования данного Положения при осуществлении своих производственных функций и в быту.
 3. Назначить начальника отдела учета и регистрации животных, Коваленко Александра Васильевича, ответственным лицом за рассмотрение запросов о предоставлении информации, а так же за:
  • прием и регистрацию запросов о предоставлении информации;
  • уведомление заявителя о принятом решении;
  • регистрацию ответов на запросы о предоставлении информации.
 4. Ответственное лицо производит прием заявителей в установленное время на рабочем месте.
 5. Временя приема заявителей устанавливается:
  • вторник — с 15-00 до 17-00,
  • четверг — с 15-00 до 17-00.
 6. Местом для ознакомления с заправшиваемой информацией считать кабинет № 16 по ул.М.Рыбалко 45-б.
 7. Ответственное лицо рассматривает запросы о предоставлении информации в соответствие с требованиями Закона «О доступе к публичной информаци».
 8. Приказ и содержание Положения довести до сведения всех сотрудников предприятия под роспись.
 9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор КП « Центр обращения с жвотными» Ю.Г.Шаповалова
Ознакомлен: Начальник отдела учета и регистрации животных А.В.Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом по підприємству № 12 від 25 травня 2011р.
Директор КП "Центр поводження з тваринами" Ю.Г.Шаповалова

П О Л О Ж Е Н Н Я
про конфіденційність, комерційну таємницю та порядок доступу до публічної інформаціїї

Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”,” Про статистику”, “Про підприємства”, Господарського та Цивільного Кодексів України, Указів Президента України з відповідних питань, , Постанов КМ України, наказів Мінфіну, відомчих наказів та інструкцій, тощо.

Терміни, що вживаються у даному Положенні та їх значення:

 • розпорядник інформації — юридична особа, що фінансується з місцевого бюджету;
 • інформація з обмеженим доступом є - конфіденційна інформація; таємна інформація; служ-бова інформація;
 • конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
 • таємна інформація — інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
 • службова інформація — інформація що міститься в документах суб`єктів владних повнова-жень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
 • комерційна таємниця - відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону.

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

1. КП “Центр поводження з тваринами”- є розпорядником інформації щодо використання бюджетних коштів.

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

 • розміщення інформації на офіційному веб-сайті підприємства в мережі Інтарнет;
 • розміщення інформації на інформаційних стендах;
 • іншими доступними способома.

РОЗДІЛ 2 . Доступ до інформації за інформаційним запитом

2. Розпорядник інформації володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну, таємну та службову.

2.1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути визнано конфіденційною інформацією — інформація щодо використання бюджетних коштів, інформація пов`язана з виконанням статутних обов`язків.

2.2. До таємної інформації належить інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю

Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які становлять державну таємницю, і доступ до неї громадян здійснюється відповідно до закону про цю інформацію.

2.3. До службової інформації належить інформація що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2.4. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного,комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.склад і обсяг відомостей, що визначені керівником підприємства, установи, організації відповідно до вимог Господарського кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.93 р. N 611 "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці".

2.5. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотримані сукупності вимог:

 1. виключно вінтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації одержаної конфіденційно, або для підтримання авторітету і неупередженості правосуддя;
 2. розголошення інформації може завдати істотної шлоди цим інтересам;
 3. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України.

2.6. Не може бути обмежено доступ до інформації:

 • про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, крім випадків коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину;
 • інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмеженим.

2.7. Обмеження інформації щодо усіх інших питань виробничої та їншої діяльності, окрім обмежень, що наведені вище або викладені у відповідній Постанові КМ України №611 09.08.93, є обов`язковим та встановлюється керівництвом підприємства у відповідності до цього Положення та наказів по підприємству.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

2.8. Робітники підприємства, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, та не пов”язана з виробничою або іншою діяльністю підприємства і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту.

Виняток становить інформація комерційного та банківського характеру, а також інформація, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), та інформація, приховування якої являє загрозу життю, здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб`єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

Розділ 3. Право власності на інформацію

3. Не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами

(запити ЗМІ, громадських організацій та об`єднань, окремих громадян, інших підприємств тощо) офіційні документи, які містять у собі:

 • інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею;
 • конфіденційну інформацію;
 • інформацію про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини на справедливий та об'єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров'ю будь-якої особи;
 • інформацію, що стосується особистого життя громадян;
 • документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;
 • інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами. Установа, до якої звернуто запит, може не надавати для ознайомлення документ, якщо він містить інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі нормативного акта іншої державної установи, а та державна установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання щодо її розсекречення;
 • інформацію фінансових установ, підготовлену для контрольно-фінансових відомств.

3.1. Відмова в задоволенні запиту доводиться до відома запитувача у письмовій формі у випадках:

 1. розпорядник інформації не володіє і не зобов`язаний володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. інформація належить до категорії з обмеженим доступом;
 3. особа, яка подала запит, не оплатила фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком;
 4. не дотримано вимог до запиту на інформацію.

У відмові має бути зазначено:

 • П.І.п Б., посаду особи відповідальної за розгляд запиту;
 • дату відмови;
 • мотивовану підставу відмови;
 • порядок оскарження;
 • підпис.

3.2. Відстрочка задоволення запиту допускається в разі, якщо запитуваний документ не може бути надано для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз`ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У повідомлені про відстрочку має бути зазначено:

 • П.І. п Б., посаду особи відповідальної за розгляд запиту;
 • дату надсилання або видачі повідомлення про відстрочку;
 • причини, з яких запитуваний документ не може бути видано у встановлений Законом строк;
 • термін у який буде задоволено запит;
 • підпис.

Розділ 4 .Виклочний перечень інформації, що не може становити комерційної таємниці

4.1.Право власності на інформацію - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією.

4.2.Інформація є об'єктом права власності підприємства або держави. Інформація може бути об'єктом права власності як у повному обсязі, так і об'єктом лише володіння, користування чи розпорядження.

4.3.Власник інформації (підприємство) щодо об'єктів своєї власності має право здійснювати будь-які законні дії.

4.4.Підставами виникнення права власності на інформацію є:

 • створення інформації своїми силами і за свій рахунок;
 • договір на створення інформації;
 • договір, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи.

4.5.Інформація, створена працівниками підприємства під час виконання службових обов”язків або придбана ним іншим законним способом, є власністю підприємства.

4.6.інформація, створена на кошти державного бюджету, є державною власністю. Інформацію, створену на правах індивідуальної власності, може бути віднесено до державної власності у випадках передачі її на зберігання у відповідні банки даних, фонди або архіви на договірній основі.

4.7.Власник інформації має право призначати особу, яка здійснює володіння, використання і розпорядження інформацією, і визначати правила обробки інформації та доступ до неї, а також встановлювати інші умови щодо інформації.

4.8. На Комунальному підприємстві “ Центр поводження з тваринами” відповідальною особою для забезпечення доступу запитувачів до інформації є особа яка призначена відповідним наказо директором підприємства.

Розділ 5. Перелік документів та даних, що становлять виключну комерційну таємницю, є конфіденційними та якім встановлено гриф "для службового користування"

5.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 611 від 09.08.1993р. не становлять комерційної таємниці та є вільними у цивільному та громадському обігу:

 • установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами;
 • інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
 • дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів;
 • відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;
 • документи про сплату податків і обов'язкових платежів;
 • інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;
 • документи про платоспроможність;
 • відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
 • відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Підприємство зобов'язане подавати перелічені у цій постанові відомості органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства, за їх вимогою.

Розділ 6: Порядок оскарження рішень розпорядника інформації

6.1. На Комунальному підприємстві “ Центр поводження з тваринами” конфіденційними даними, що складають комерційну таємницю та не підлягають розповсюдженню у усній або письмовій формі наступні дані, якім присвоюється гриф “ДСК”(для службового користування):

 • ціни на окремі складові послуг, що надаються населенню та порядок ціноутворювання тарифів на послуги;
 • калькуляції на послуги, калькуляції кошторисів до господарських договорів та угод;
 • кількість, зміст та найменування господарських угод, що складаються на підприємстві;
 • будь-яка інформація про контрагентів підприємства (найменування, відносини, складені угоди, попередня переддоговірна переписка, ціни та стан виконання договорів);
 • внутрішні положення підприємства (про структурні підрозділи, напрямки діяльності, інші акти, що регулюють діяльність підприємства);
 • окремі нормативні акти, що регулюють господарську діяльність підприємства (Положення про відлов тварин, Положення про реєстрацію тварин, Положення про Центр утримання безпритульних тварин, тощо);
 • переписка з контрагентами, іншими суб”єктами підприємницької діяльності,громадянами, державними та контролюючими органами, зміст скарг та відповідей на них;
 • документація з кількісних та якісних показників діяльності підприємства, (чисельності відлову та реєстрації тварин, умови утримання тварин);
 • документація з обліку, умов зберігання та засобів використання ветеринарних та медичних препаратів;
 • перелік інвентаря та допоможних засобів щодо відлову та утримання тварин;
 • рух товаро-матеріальних коштовностей на підприємстві;
 • будь-які дані про утилизацію або стерилізацію тварин;
 • матеріали та результати відомчих перевірок або ревізій, перевірок контролюючих або право-охоронних органів;
 • інщі дані, що стосуються господарської діяльності підприємства, окрім даних, перелічених у розділі 4 даного Положення.

Розділ 7. Відповідальність за порушення норм цього Положення

7.1. Рішення, дії чи бездіяльність особи відповідальної за розгляд запиту можуть бути оскар-жені до керівника підприємства, вищого органу або до суду. Оскарження до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

7.2. Запитувач має право оскаржити: - 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію; 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію; 3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 4) надання недостовірної або неповної інформації; 5) несвоєчасне надання інформації; 6) неоприлюднення відповідної інформації; 7) інші рішення, дії чи бездіяльність особи відповідальної за розгляд запиту, що порушили законні правата інтереси запитувача.

8.1. Працівники підприємства повинні усвідомлювати необхідність суворого дотримання норм цього Положення задля забезпечення його нормального функціюнування.

8.2. У разі порушення норм цього Положення винний працівник може бути:

за рішенням адміністрації підприємства підданий дісциплінарної відповідальності відповідно до норм Кодексу законів про працю України, як за невиконання службових обов”язків та порушення правил внутрішнього трудового розкладу(трудової дисциплини), включаючи звільнення;

за поданням адміністрації, у разі завдання своїми діями значної сматеріальної або моральної шкоди підприємству, притягнутий до кримінальної або адмінистративної відповідальності відповідно до норм діючого законодавства.

Заступник директора: А.М.Бережной

 Адреса:

61031 Харків,

пр-т Гагаріна, 358

      

 Години роботи підприємства:

ПН - ПТ з 9:00 до 17:30

 

 Ветклініка

кожен день з 9:00 до 17:00